Biz Kur’an-ı şifa ve rahmet olarak indirdik

şifa

??????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ?????????? ???????????????

  “Ve nünezzilü minel Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. İlâ Ahir…” Biz Kur’an-ı şifa ve rahmet olarak indirdik.

(Sure-i İsra, Ayet 82)

 

???? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? 

?????????? ?????????? 

  “El-Kur’an’ü hüve devâün”

“Kur’an bütün hastalıklara devadır, şifadır.”

(Sünen-i İbn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3533)

 

 

Kur?an-ı Kerim?deki 6 Şifa Ayeti;

??? ???? ?????? ??????
???????? ??????? ?????? ???????????
Ve yeşfi sudura kavmim mü?miniin.
Sure-i Tevbe 14

??? ???? ?????? ??????
????????????? ???????? ??????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ???????????????
Ya eyyühennasü gad caa etküm mev?izatüm mirrabbiküm ve şifa ül lima fissuduri ve hüdev ve rahmetül lilmü?miniin.
Sure-i Yunus 57

??? ???? ?????? ??????
???????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ? ????? ???????? ?????????* ????? ??? ??????? ????????? ???????? ??????????????
Yahrucü min bütunihee şerabüm muhtelifün elveenühü fihi şifa ül linnasi inne fii zelike le eeyeetül likavmiy yetefekeruun.
Sure-i Nahl 69

??? ???? ?????? ??????
??????????? ???? ????????? ??? ???? ???????? ?????????? ???????????????
Ve nünezzilü minel kur?ani ma hüve şifa üv ve rahmetül lilmü?miniin
Sure-i İsra 82

??? ???? ?????? ??????
???????????????? ?????? ?????????
Ve iza meriztü fehüve yeşfiin
Sure-i Şuara 80

??? ???? ?????? ??????
???? ???? ?????????? ??????? ????? ??????????
Kul hüve lilleziine amenü hüdev ve şifa ün
Sure-i Fussilet 44

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’in okuyup iyi ettiği hastalar pek çoktur. Bunlardan bazılarının yayınlandığı hadîs kitabları ve numaraları:

Mevahib-i Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 655; Mir’at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 498; Hayatü’s-Sahabe, Cild 4, Sayfa: 261-262; Cild 2, Sayfa: 106; Şevahidü’n-Nübüvve, Sayfa: 175, 177; Sahih-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 34 (2406), Sayfa: 309-310; Sahih-i Buhari Tecrîd-i Sarîh, Cild 10, Hadîs No: 1611)

Şifa ve okuma ile ilgili diğer Hadîs-i Şeriflerin Numaraları:

Ramûzu’l-Ehâdis, Hadîs No: 82; Kütüb-i Sitte, Cild 11, Hadîs No: 4026; Sünen-i İbn-i Mace, Cild 9, Hadîs No: 3501; 3512-3514; 3521, 3527, 3529, 3549; Muhtarü’I-Ehadisin Nebeviyye, Hadîs No: 157, Sayfa: 143; Sahih-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 54 (2194), Sayfa: 48; Sünen-i Tirmizî, Cild 3, Hadîs No: 2142, 2165; Şevahidü’n-Nübüvve, Sayfa: 114-115.